Ochrona osobista pracownika – mierniki i detektory przenośne

Ochrona osobista pracownika – mierniki i detektory przenośne

Detektory osobiste do gazów niebezpiecznych w miejscach pracy narażonych na substancje szkodliwe. Pomiar tlenu + substancji chemicznych, których poziom stężenia w powietrzu atmosferycznym przekracza dopuszczalne normy, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia a nawet życia człowieka.

substancje toksyczne (TOX)– substancje chemicznie szkodliwe, ich wchłanianie do organizmu stanowi niebezpieczeństwo  dla zdrowia i życia człowieka. Zaliczmy do nich m.in. tlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenek azotu, tlenek etylu, chlor, dwutlenek azotu, chlorowodór.

gazy wybuchowe (EX) – są to substancje, których zbyt wysokie stężenie w powietrzu stwarza ryzyko wystąpienia wybuchu pod wpływem zapłonu. Są to m.in. metan, propan-butan, wodór.

Poznaj rozwiązania firmy Sapel: