Detekcja gazu w oczyszczalni ścieków

Detekcja gazu w oczyszczalniach ścieków
(procesy technologiczne w gospodarce wodno-ściekowej)
 
Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem. Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem.

22 886 62 24